Juniorská debatná liga

Základoškolský debatný program tento rok mení svoju podobu. Z Debatiády sa stáva Juniorská debatná liga, no okrem názvu sa menia aj ciele programu pre vekové kategórie, formát jednotlivých kôl či štruktúra sezóny.

#Oznamy #Základoškolský program

Rozhovory o tom, že základoškolský program potrebuje reformu, prebiehali dlhodobo. Až minuloročné valné zhromaždenie však odsúhlasilo venovanie väčšej pozornosti tomuto programu. Čo sa následne udialo v priebehu minulého roka a ako to bude vyzerať v tých nadchádzajúcich, sa dočítate nižšie.

 

Kto sa podieľal na zmenách?

Primárne stojí za navrhovanými zmenami tzv. „reformný tím“, ktorý vznikol a fungoval minulý rok. Zapájali sa však aj iní ľudia a skupiny.

  • reformný tím robil prieskum názorov a požiadaviek relevantných aktérov (vedúci a vedúce klubov, aktuálni debatéri a debatérky, absolventi a absolventky programu, učitelia a učiteľky)
  • navrhované kroky a zmeny sa konzultovali s dobrovoľníckou komunitou
  • výsledný formát a štruktúra sezóny boli prednesené a diskutované na valnom zhromaždení a následne schválené zástupcami a zástupkyňami prítomných klubov

 

 

Ako to bude vyzerať? ŠTRUKTÚRA SEZÓNY

Juniorská debatná liga bude pozostávať z dvoch typov kôl – korešpondenčných a prezenčných. V korešpondenčných kolách budú obe kategórie zasielať vypracované (súhlasné aj nesúhlasné) argumentačné línie, na prezenčných kolách budú súťažiť so svojimi argumentmi v prejavoch (v prvej kategórii) alebo v debatách (pri druhej kategórii). Najúspešnejší zapojení debatéri a debatérky sa následne stretnú na (prezenčnom) Finále Juniorskej debatnej ligy.

 

Ako to bude vyzerať? ÚČASTNÍCI A ÚČASTNÍČKY

Juniorská debatná liga ostáva naďalej rozdelená do dvoch vekových kategórií, no mení sa to, kto v danej kategórii súťaží.

  • prvá kategória je po novom určená pre 5. a 6. ročník základných škôl a primy na osemročných gymnáziách - je to súťaž jednotlivcov
  • druhá kategória je pre 7. až 9. ročník základných škôl a sekundy až kvarty osemročných gymnázií - je to súťaž (dvojčlenných) tímov

 Ako to bude vyzerať? FORMÁT

V novom formáte sú ujasnené ciele, čo má daná kategória ľudí naučiť a tomu je prispôsobený aj formát. V prvej kategórii (jednotlivci) sa majú debatéri a debatérky naučiť vymyslieť a sformulovať argument(y); v druhej kategórii k tejto úlohe pribúda schopnosť argumenty rozvíjať, reagovať na argumenty druhej strany a spolupracovať v tíme. S týmito cieľmi sú prepojené aj hodnotené kategórie – v prvej je to argumentácia, organizácia, štýldôkazy; v druhej pribúda kategória stratégia.

 

Korešpondenčné kolá:

  • v prvej kategórii bude zadaná jedna téma, na ktorú napíšu debatéri a debatérky súhlasnú aj nesúhlasnú argumentačnú líniu
  • v druhej kategórii budú zadané dve témy, na ktoré napíšu tímy najprv súhlasné línie a následne im budú zaslané vypracované súhlasné línie, na ktoré vypracujú (reakčné) nesúhlasné argumentačné línie

 

Prezenčné kolá:

  • v prvej kategórii dostanú debatéri a debatérky vopred širší okruh a následne priamo na mieste konkrétnu tému, na ktorú po 45 minútach prípravy odprezentujú argumentačnú líniu rozhodcovskému panelu (v priebehu turnaja sa toto zopakuje dvakrát)
  • v druhej kategórii budú proti sebe tímy súťažiť v debatách na pripravovanú a improvizovanú tézu (pripravovanú tézu poznajú tímy dopredu; debatujú ju aj zo súhlasnej aj z nesúhlasnej pozície a improvizovanú tézu dostanú tímy na mieste; je im priradená pozícia a majú 30 minút na prípravu bez možnosti použitia zdrojov)
  • oproti minulosti sa mení aj FORMÁT SAMOTNEJ DEBATY - predĺžili sa časy jednotlivých rečí (prvá má 4 minúty, druhá 5); zrušili sa krížové výsluchy, zaviedli sa záverečné reči (majú 2 minúty, prednášajú ich prví rečníci alebo rečníčky tímov, najprv zaznie záverečná reč súhlasnej a až potom nesúhlasnej strany) a predĺžil sa prípravný čas pre tímy počas debaty (na 4 minúty pre každý tím)