Príspevok na zahraničné debatné podujatia

Podporíme rozhodovanie aj debatovanie na zahraničných turnajoch, ak skúsenosti z nich prinesiete na Slovensko.

#Stredoškolský program

Medzinárodné podujatia ponúkajú možnosť získať nové debatné zručnosti a spoznať aktívnych a skúsených ľudí zo zahraničných debatných organizácii. Aby sme povzbudili účasť dobrovoľníkov a dobrovoľníčok SDA na nich, vyčlenili sme prostriedky na úhradu časti týchto nákladov. Vaše skúsenosti z týchto podujatí chceme rozšíriť v stredoškolskom programe, a preto podmienkou získania finančného príspevku je záväzok k jednej z týchto aktivít najneskôr do roka od vyplatenia príspevku:

  • Lektorovanie na Letnej debatnej akadémii
  • Lektorovanie víkendového trénerského alebo rozhodcovského seminára
  • Lektorovanie 3 workshopov počas 3-dňových regionálnych turnajov
  • Príprava 4 debatných materiálov pre vedúcich klubov

Lektorovanie znamená prípravu obsahu seminára a jeho odučenie. Výber podlieha súhlasu výkonnej rady a organizátora podujatia.

 

Aký príspevok poskytujeme?

Na rozhodovanie ponúkame 100 eur, na debatovanie na vysokoškolskom turnaji 50 eur. Príspevok je možné uhradiť len na základe žiadosti o preplatenie cestovných nákladov (rovnaká ako pri rozhodovaní na domácich turnajoch) alebo faktúry vystavenej Slovenskej debatnej asociácii organizátormi podujatia.

 

Komu poskytujeme príspevok?

Musíš spĺňať nasledujúce podmienky:

  • Máš platnú registráciu v Slovenskej debatnej asociácii
  • Máš do 25 rokov
  • Počas súčasnej alebo predchádzajúcej sezóny si bol(a) na aspoň 2 regionálnych turnajoch
  • Zdržiavaš sa na Slovensku, v Česku alebo si vo výbore/orgáne SDA
  • Ak ideš rozhodovať, máš rozhodcovskú akreditáciu

 

Čo treba urobiť, ak spĺňam podmienky a chcem získať príspevok?

Vypíš tento formulár. Odporúčame to spraviť čím skôr, najneskôr však šesť týždňov pred začiatkom podujatia.

 

 

Prípadné otázky adresujte na sda@sda.sk.