Výzva na volené a dobrovoľnícke pozície

Zverejňujeme prvú vlnu výziev na volené a dobrovoľnícke pozície v sezóne 2018/2019.

#Oznamy

Zverejňujeme prvú vlnu výziev na volené a dobrovoľnícke pozície v sezóne 2018/2019. Ak máte o niektorú z nich záujem, prosíme napíšte pár slov o svojej motivácii do 27. augusta2018 na sda@sda.sk. S otázkami sa môžete obrátiť na rovnakú adresu alebo ktoréhokoľvek člena alebo členku výkonnej rady. Nižšie je stručná tabuľka a ešte nižšie podrobnejší popis pozícií z tejto vlny.

 

Dobrovoľníctvo nie je iba možnosť ako vrátiť, čo ste v SDA získali, ale aj naučiť sa oveľa viac. Budete mať zodpovednosť, dopad a skúsenosti, ktoré vám nedá skoro žiadna stáž či brigáda.

 

Stredoškolákom a stredoškoláčkam so záujmom o dobrovoľnícke pozície odporúčame hlásiť sa na pozície v základoškolskom programe, ktoré sú tu vypísané, alebo počkať na ďalšie kolo výziev, v ktorom budú konkrétnejšie popísané ne-koordinátorské pozície.

 

Zo zahraničia sú najvhodnejšie pozície súvisiace s tézami a mentorovaním.

 

Pozícia

Úlohy

Odhad záťaže

Výkonná rada:

predseda/predsedníčka

Riadenie výkonnej rady a kancelárie, štatutárne zastupovanie SDA, teda fonačné, personálne, administratívne a právne veci.

8 h denne

Výkonná rada:

člen/členka

Podieľa sa na riadení SDA, je pri všetkých najzásadnejších rozhodnutiach, má na starosti niekoľko výborov/koordinátorov/koordinátoriek, týždenné stretnutia výkonnej rady, účasť na podujatiach

1-2 h denne + podujatia

Správna rada:

predseda/predsedníčka

Riadenie správnej rady, uvádzanie nových členov, v mimoriadnych prípadoch štatutárne zastupovanie SDA

2 h týždenne

Správna rada:

člen/členka*

Zastupovanie perspektívy a záujmov klubov, členov a členiek v správnej rade, účasť na podujatiach vítaná

1 h týždenne

Ombudsman/ ombudsmanka

Prispieva k zlepšovaniu prostredia v SDA, rieši podnety a koná z vlastnej iniciatívy, účasť na podujatiach

1 h týždenne + podujatia

Mentorovanie: koordinátor(ka)

Získanie a uvádzanie mentorov a mentoriek, podpora najmä nových debatných klubov, vyhodnocovanie procesu

2 h týždenne

Tézový výbor SDP/ZDP:

predseda/predsedníčka

Koordinácia výboru, ktorý vyberá tézy, pripravuje brífingy a študijné podklady, vyhodnocovanie spokojnosti, správa blogu Kocka (SDP)

1-2 h týždenne

Hlavný rozhodca / hlavná rozhodkyňa SDL/Debatiády

Dohľad nad dodržiavaním pravidiel, rozhodnutia vyplývajúce z pravidiel, nominácie rozhodcov a rozhodkýň na finálové turnaje, spracovanie výsledkov

2 h týždenne + podujatia

Rozhodcovia   a rozhodkyne: koordinátor(ka)

Podpora účasti na turnajoch, zbieranie a vyhodnocovanie spätnej väzby, opatrenia na zlepšenie rozhodcovského prostredia, oslovovanie menej aktívnych ale perspektívnych rozhodcov a rozhodkýň

2 h týždenne + podujatia

Regióny SDP/ZDP: koordinátor(ka)

Prípravy, logistika, program, rozpočet, rozvoj podujatí, registrácia debatných tímov, riadenie organizačných tímov

2-4 h týždenne** + podujatia

Podujatia SDP/ZDP: koordinátor(ka)

Podpora regionálnych koordinátorov a koordinátoriek, spolupráca s externou konzultantkou a konzultantom

2-4 h týždenne + podujatia

Ďalšie podujatia: organizátor(ka)

Prípravy, logistika, program, rozpočet, rozvoj podujatí, registrácia debatných tímov, riadenie organizačných tímov

2-4 h týždenne**   + podujatia

Reprezentácia: koordinátor(ka)

Informovanie o zahraničných turnajoch, pomoc pri registrácií tímov a získavaniu finančných prostriedkov

1 h týždenne

Tréner(ka) WSDC

Výber a príprava tímu na majstrovstvá sveta

2-4 h týždenne + podujatia

*V zmysle návrhu stanov prebehne počas sezóny aj nominačný proces na ďalších členov a členky správnej rady

**Iba v  mesiacoch pred podujatiami


 

Pozície volené valným zhromaždením

 

Predseda alebo predsedníčka výkonnej rady

Podľa návrhu nových stanov bude valné zhromaždenie samostatne voliť predsedu alebo predsedníčku výkonnej rady. Na základe zvolenia získa aj pozíciu riaditeľa alebo riaditeľky SDA. Koordinuje činnosť výkonnej rady aj kancelárie. 

 

Člen alebo členka výkonnej rady

Výkonná rada sa tento rok rozrastá o štvrtého člena alebo členku. Členstvo vo VR predstavuje možnosť ako sa podieľať na každodennom riadení SDA a smerovať jej vývoj vlastnými rozhodnutiami. Okrem riešenia a diskutovania o všetkom, čo sa v organizácii stane dostaneš na starosti aj konkrétnu agendu týkajúcu sa nejakej činnosti SDA, ktorú budeš mať na starosti počas celého roka a budeš sa tak môcť podieľať na jej realizácii a vývoji. Na druhej strane sa od teba očakáva niekoľko hodín strávených na Skype každý týždeň najbližšie 3 roky (toľko totiž trvá jedno funkčné obdobie vo VR) a samozrejme starostlivosť o pridelené úlohy či činnosti. Predstavuje tak časovo náročnejší záväzok, na druhej strane ale poskytuje jedinečnú možnosť v pomerne mladom veku na spolupodieľať na riadení organizácie, ktorá ako veríme, má dopad J. Táto pozícia je špecifická aj tým, že je volená. Ak sa teda rozhodneš, že VR je pre teba tá správna voľba, budeme radi ak nám dáš vedieť a na valnom sa budeme tešiť na tvoju kandidatúru!

 

Predseda alebo predsedníčka správnej rady

Nové stanovy tiež vytvoria správnu radu, ktorá nahradí dozornú aj strategickú radu, a preberie aj niektoré úlohy výkonnej rady alebo si ich s ňou rozdelí. Správna rada je štandardným orgánom v mimovládnych organizáciách, našu chceme prispôsobiť tomu, že sme mládežnícka organizácia, ktorá má podporu občianstva priamo v poslaní. Očakávame, že správna rada sa bude schádzať štvrťročne. Aby fungovala efektívne, potrebuje predsedu alebo predsedníčku, kto od začiatku nastaví jej vnútorný chod aj vzťahy s ostatnými orgánmi SDA.

 

Člen alebo členka správnej rady

V správnej rade budú aj zástupcovia alebo zástupkyne debatných klubov, ktorých si priamo zvolí valné zhromaždenie. Ak vediete alebo budete viesť v budúcej sezóne debatný klub, radi by sme vás vyzvali ku kandidatúre. Bez hlasu klubov budú v správnej rade iba ľudia, ktorí (už) nesledujú každodenný chod SDA, kvôli čomu sa predstavy a ciele správnej rady môžu rozchádzať s požiadavkami debatnej komunity.

 

Ombudsman alebo ombudsmanka

Hľadáme tiež jedného alebo dvoch ľudí, ktorí sa budú aktívne podieľať na vytváraní lepšieho prostredia v SDA. Síce im návrh stanov nedáva právomoci niekoho trestať, so správnym prístupom sa stanú autoritami, na ktoré sa môžu debatéri a debatérky obrátiť so svojimi podnetmi. Ombudsman alebo ombudsmanka by sa mali zúčastňovať podujatí SDA. 

 


 

Pozície menované výkonnou radou

 

Mentorský koordinátor alebo mentorská koordinátorka

V tejto sezóne by sme radi začali s novou aktivitou – mentorovaním vedúcich stredoškolských klubov. Veríme, že v radoch našich absolventov a absolventiek je mnoho takých, ktorí by sa radi zapojili do aktivít SDA, no nemajú dostatok času alebo sú príliš ďaleko. Niekto ich bude musieť osloviť, uviesť do novej pozície, spojiť s vedúcimi a tiež úspešnosť tejto aktivity monitorovať a vyhodnocovať.

 

Predsedovia alebo predsedníčky tézových výborov SDP a ZDP

Keby sme nič iné nemali, tak aj v tom parku na lavičkách by sme k debatovaniu potrebovali tézu. Zabezpečenie tohto základného životného predpokladu debaty je predovšetkým úlohou predsedu či predsedníčky tézového výboru. Ten by mal podobne ako v minulých rokoch koordinovať tím ľudí, ktorý za cenu svojho času obetovaného pri diskusiách umožní debatérom prichádzať na zaujímavé argumenty. Okrem toho má tézový SDL výbor na starosti aj obsah na Kocke a po novom aj debrífingy po improvizovaných tézach, čo sú tiež úlohy, ktorých naplnenie predseda či predsedníčka zabezpečuje. Pravidelný prísun hlbokých diskusií o rôznorodých témach dokonca s možnosťou ich moderovať len tak ľahko inde nenájdete.

 

Hlavný rozhodcovia alebo rozhodkyne SDL a Debatiády

I keď podľa Ladislava Borbélyho je síce “divergencia najsilnejší kreatívny element v postoji k realite,“ v debate skôr potrebujeme, aby názory tímov konvergovali k tomu, že rozhodca či rozhodkyňa im rozhodli debatu kvalitne a férovo. A presne od toho tu sú hlavný rozhodca či rozhodkyňa. Zabezpečujú, že sú na každom podujatí dodržiavané pravidlá a v prípade nejakej nezrovnalosti v nich je finálnym garantom ich výkladu. Spravujú databázu rozhodcov a rozhodkýň vrátane posudkov a blokov. Ďalej je ich úlohou zorganizovať vzdelávanie rozhodcov na víkendových rozhodcovských seminároch aj na rozhodcovské brífingy na turnajoch. Najužšie spolupracujú s rozhodcovským koordinátorom alebo koordinátorkou, napríklad v motivácii na účasti na turnajoch a seminároch.

 

Rozhodcovský koordinátor alebo rozhodcovská koordinátorka

Stará sa o to, aby bol na každom turnaji dostatok kvalitných a spokojných rozhodcov a rozhodkýň. Jeho či jej prvou úlohou je komunikácia s rozhodcovskou komunitou. Na turnajoch priamo alebo skrz poverenú osobu zabezpečuje, že je získavaná spätná väzba na aj od rozhodcov a rozhodkýň. Tieto informácie ďalej vyhodnocuje a rieši alebo navrhuje riešenia prípadných problémov.

 

Ďalej je jeho či jej úlohou starať sa aj o nábor a výchovu nových rozhodcov a rozhodkýň. Spolu s inými dobrovoľníkmi alebo dobrovoľníčkami preto v priebehu sezóny organizuje aspoň dva víkendové rozhodcovské semináre.

 

Regionálni koordinátori alebo koordinátorky

Pozície regionálnych koordinátorov a koordinátoriek už tradične prinášajú možnosť, ako sa naučiť logisticky zabezpečiť podujatie, ale aj ako hospodáriť, pripraviť zmysluplný́ zážitok a zvládať stres.

 

Pre stredoškolské regionálne turnaje bude nasledujúca sezóna veľmi dynamická. Stratégie SDA nastavená na zvyšovanie počtu tímov si bude žiadať vyššie kapacity a s tým aj viac práce. Zvyšujúce sa ceny začínajú silne tlačiť na rozpočty a zistenia výskumu komunity zas vytvárajú tlak na vyššiu kvalitu programu na regionálkach. Zároveň stále ostáva v platnosti strategická priorita zvyšovania kvality podujatí. Ak budú chcieť regióny udržiavať približne rovnakú cenu podujatí či mať počas sezóny aj výjazdové podujatia, budú potrebovať využiť možnosť charitatívnej reklamy, čo si bude vyžadovať ďalšiu úsilie v spolupráci s regionálnymi radami. Toto množstvo úloh, ktoré pred regionálkami stoja, ale prestáva byť rozumne zvládnuteľné pre jedného človeka. Od regionálnych koordinátorov a koordinátoriek preto tento rok očakávame aj spoluprácu pri hľadaní a koordinácii ľudí, ktorí im budú podľa potreby pomáhať s podujatiami. K tradičnej úlohe logistického zabezpečenie podujatia, komunikácie s klubmi a správy rozpočtu tak pribúda aj fundraising, zabezpečovanie kvalitného programu a spolupráca v tíme, ktorá našťastie ponúka možnosť, ako dané úlohy rozdeliť do zvládnuteľných celkov.

Aj pri základoškolských regionálkach zostáva zvyšovanie kvality podujatí prioritou. Aj pre základoškolských koordinátorov a koordinátorky bude stále viac dôrazu na hľadanie si spolupracovníkov a spolupracovníčok a deľbu práce, ktorá umožní podujatia posúvať stále ďalej a realizovať vylepšenia.

 

Koordinátori/koordinátorky podujatí SDL a Debatiády

Prácu regionálnych koordinátorov a koordinátoriek by mali aj tento rok zastrešiť koordinátori alebo koordinátorky debatných turnajov. Mali by vytvoriť platformu regionálnych koordinátorov a koordinátoriek, na ktorej si budú vzájomne pomáhať či spoločne vytvárať inovácie pre debatné turnaje. Okrem toho by mali zabezpečiť a monitorovať naplnenie štandardu podujatí a prichádzať s vlastnými nápadmi ohľadne zvyšovania ich kvality. Podporovať ich bude dvojčlenný externý dobrovoľnícky tím, s ktorým budeme v budúcej sezóne spolupracovať práve za týmto účelom.

 

Organizátor alebo organizátorka debatnej akadémie

Po minimálne z pohľadu záujmu úspešnom prvom ročníku letnej debatne akadémie by podľa nás nedávalo zmysel v tejto budúcej tradícii nepokračovať. Ak teda už teraz tušíš, že by ti budúce leto mohla chýbať debata a organizovanie, toto je možnosť ako aj v SDA na akcie tradične chudobnejšom období urobiť niekoľko desiatok stredoškolákov šťastnými stravou, strechou nad hlavou a hlavne super programom.

 

Organizátor alebo organizátorka KSDC

Aj túto jeseň v Košiciach bude anglický debatný turnaj, kde si už tradične mnoho tímov prvý raz vyskúša debatovanie v angličtine. Úlohy organizátora alebo organizátorky sú podobné ako pri iných podujatiach: pozývanie a komunikácia s klubmi, zabezpečenie logistiky turnaja a jeho plynulého priebehu. Prípadné inovácie sú samozrejme vždy vítané!

 

Organizátor alebo organizátorka BSDC

BSDC je už turnaj s tradíciou. Každoročne naň na jar prichádzajú debatéri a debatérky z celého sveta a 4 dni sa v Bratislave debatuje po anglicky. Tomu zodpovedajú aj parametre turnaja – je to náš najväčší turnaj počtom tímov aj rozpočtom. Hľadáme hlavného organizátora alebo hlavnú organizátorku, kto okolo seba dokáže poskladať dobrovoľnícky tím a chopiť sa výzvy, ktorú BSDC predstavuje. Úloha je jedinečná hlavne komunikáciou s medzinárodnou komunitou, komplexnosťou požiadaviek podujatia.

 

Organizátor alebo organizátorka FSDL

Vyvrcholenie debatnej sezóny a turnaj, s ktorým sa možno vyhrať. FSDL v porovnaní s regionálkami už niekoľko sezón funguje v režime organizačných tímov a ma o čosi vyšší rozpočet. Hľadáme človeka, ktorý by mal záujem postaviť sa do čela FSDL tímu a vyhrať sa s ním tak, aby sme si mohli povedať, že vyvrcholenie sezóny bolo zas o niečo parádnejšie.

 

Koordinátor alebo koordinátorka reprezentácie

Od minulej sezóny existuje možnosť získať finančnú podporu na účasť na zahraničnom debatnom turnaji. Zahraničných turnajov je ale veľa a informácie o nich môžu byť poschovávané v zákutiach facebook-u či šírené na iných zahraničných turnajov. Koordinátor alebo koordinátorka reprezentácie má za úlohu monitorovať dianie na “medzinárodnej scéne” a poskytovať debatérom informácie o možnostiach účasti na rôznych zahraničných debatných podujatiach.

 

Tréner alebo trénerka WSDC

Majstri a majsterky sveta sa len tak sami od seba neobjavujú, majstri a majsterky sveta sa trénujú. Aj tento rok hľadáme trénera alebo trénerku, kto vyberie, pripraví a odvedie slovenskú reprezentáciu na majstrovstvá sveta v roku 2019, ktoré budú na Srí Lanke.

 

Rôzne a vlastné

Ak ešte nemáte jasnú predstavu o tom, čo by ste chceli robiť alebo sa nechcete viazať na nejakú konkrétnu pozíciu, nemusíte zúfať. V priebehu sezóny je vždy veľa toho, čo treba urobiť a určite budú aj v priebehu tej nasledujúcej vypisované rôzne výzvy či formované rôzne tímy na zabezpečenie najrôznejších aktivít. Pôjde určite napríklad o organizáciu podujatí, lektorovanie, mediálnu podporu, fotenie, párovanie a v neposlednom rade rozhodovanie. Ak by ste sa teda aj bez nejakého konkrétneho zaradenia radi zúčastňovali dobrovoľníckeho vzdelávania a pomáhali SDA, určite sa nám ozvite a my vás radi privítame aj na septembrovom dobrovoľníckom seminári a v konkrétnom dobrovoľníckom tíme.

 

Možnosti dobrovoľničenia v SDA samozrejme nie sú striktne obmedzené vyššie uvedenými pozíciami. Ak máte predstavu o niečom, čo by ste v SDA radi robili no nezapadá to do tohto zoznamu, tak sa nám určite ozvite so svojou víziou a my vám veľmi radi pomôžeme vymyslieť na to vhodnú pozíciu J