Stať sa ombudsmanom SDA

#Oznamy

Hľadáme niekoho, kto sa bude aktívne podieľať na vytváraní lepšieho prostredia v SDA. Očakávame, že najmä debatéri a debatérky sa naňho budú obracať so svojimi podnetmi. Ombudsman by mal byť schopný  zúčastniť sa viacerých podujatí SDA v tejto sezóne.

Podľa novo schválených stanov máme ombudsmana aj ombudsmanku. Keďže valné zhromaždenie zvolilo ombudsmanku Katarínu Kandrikovú, výkonnej rade teraz náleží menovať ombudsmana. Ombudsman a ombudsmanka budú môcť konať spoločne aj samostatne, na základe podnetu aj z vlastnej iniciatívy. Tieto pozície sme modelovali podľa pozícii “equity officer” v zahraničných debatných asociáciách a slovenskej legislatívy o verejnom ochrancovi práv. Ide o nevýkonné pozície, ktorých sila vychádza zo schopnosti upriamovať pozornosť na svoje témy a prinášať relevantné podnety.

Záujemcov žiadame, aby sa prihlásili do 7. októbra na sda@sda.sk, a aby vo svojej prihláške reagovali na vyššie stanovené očakávania. S prípadnými otázkami sa neváhajte obrátiť na rovnakú adresu.


Úplne znenie nových stanov:

§ 10 Ombudsman a ombudsmanka

(1) Ombudsman a ombudsmanka sa aktívne podieľajú na tvorbe bezpečného a inkluzívneho prostredia v SDA. Obhajujú práva a záujmy členov a členiek SDA. Zaoberajú sa konaním alebo nečinnosťou orgánov, členov a členiek SDA.

(2) Ombudsman a ombudsmanka môžu konať samostatne alebo spoločne, na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy.

(3) Ombudsman a ombudsmanka:

 (a) skúmajú podnety, ktoré sú im doručené, a o svojich následných zisteniach informujú ich autorov alebo autorky,

 (b) sa osobne zúčastňujú alebo zabezpečujú účasť svojich zástupcov a zástupkýň na podujatiach SDA,

 (c) zriaďujú komunikačný kanál na priame, prípadne anonymné, podávanie podnetov, ktorý výkonná rada, organizátori a organizátorky podujatí zviditeľnia,

 (d) zabezpečujú dôvernosť podnetov a riešených otázok,

 (e) vypočujú všetky strany sporu,

 (f) upozorňujú orgány SDA na zistené nedostatky a môžu podávať návrhy na ich odstránenie,

 (g) môžu ponúkať relevantné rady autorom a autorkám podnetov alebo osobám, ktoré sa môžu vyskytnúť v podobnej situácii,

 (h) podávajú správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu,

 (i) môžu odložiť podnety, ktoré:

   (i) postúpia inému orgánu SDA,

   (ii) sa týkajú udalostí spred viac ako roka,

   (iii) sa týkajú otázok, ktoré už v minulosti riešili,

   (iv) nepochádzajú od členov alebo členiek SDA,

   (v) sú nepodstatné alebo nespadajú do ich pôsobnosti.

(4) Ombudsman a ombudsmanka nemôžu zároveň viesť klub alebo byť členom alebo členkou orgánu SDA.

(5) Ombudsmana alebo ombudsmanku môže zvoliť valné zhromaždenie v tajných voľbách na obdobie jedného roka. Následne, ak valné zhromaždenie zvolí ombudsmana, menuje výkonná rada ombudsmanku, a ak valné zhromaždenie zvolí ombudsmanku, menuje výkonná rada ombudsmana. Ak valné zhromaždenie nezvolilo ombudsmana ani ombudsmanku, môže výkonná rada menovať oboch. Pri menovaní ombudsmana alebo ombudsmanky prihliada výkonná rada na vyváženosť dvojice.

(6) Na zánik funkcie ombudsmana a ombudsmanky sa primerane použijú ustanovenia o zániku členstva vo výkonnej rade.

(7) Ak SDA nemá ombudsmana ani ombudsmanku z dôvodu zániku funkcie, výkonná rada menuje ombudsmana alebo ombudsmanku s mandátom do najbližšieho riadneho zasadnutia valného zhromaždenia.