Vzdelávanie učiteľov kritického myslenia

SDA už 20 rokov úspešne trénuje mladých ľudí v rozvoji kritického myslenia. Model práce SDA je síce primárne založený na debatných kluboch vedených mladými aktívnymi študentmi a študentkami, ale uvedomujeme si, že pre stabilné a dlhodobé zmeny vo vzdelávaní kritického myslenia a občianstva mladých ľudí, je potrebné spolupracovať s učiteľmi a učiteľkami. V minulosti SDA preškolila stovky pedagogických pracovníkov.
 
Medzi rokmi 2014 - 2016 SDA viedla medzinárodný projekt Európska sieť debatných učiteľov, v ktorom sme na Slovensku školili skoro 200 učiteľov a učiteliek a spolu so zahraničnými partnermi vytvorili manuál postupov pripravený na vyučovacie hodiny. Tento projekt bol financovaný z programu Európskej únie Erasmus+. Výstupy tohto projektu nájdete na stárnke teachers.sda.sk.
 
V rokoch 2017 a 2018 sme v rámci projektu Vzdelávanie informačnej gramotnosti podporeného Veľvyslanectvom Spojených štátov školili celkom 59 pedagógov a pedagogičiek z 43 škôl v tom ako rozpoznávať kognitívne skreslenia, ako správne argumentovať, vyhľadávať a overovať informácie a ako tieto zručnosti predávať mladým ľuďom.
 

Vzdelávanie učiteľov kritického myslenia

 
Stredným školám momentálne ponúkame debatný vzdelávací program zameraný na rozvoj kritického myslenia, arumentačných a prezentačných schopností študentov a študentiek. Ide o školský krúžok vedený pedagógmi zapojených škôl s celoročnou podporou našich metodičiek a metodikov. SDA v rámci programu poskytne plne hradené semináre pre učiteľov a učiteľky, úvodnú návštevu metodičky alebo metodika na škole (možná ukážka debaty) + dve návštevy počas školského roka, učebné a metodické materiály, možnosť celoročných konzultácií s metodikmi SDA a možnosť networkingu a zdieľania skúseností s inými učiteľmi a učiteľkami kritického myslenia. Viac informácií nájdete v brožúre.
 
 
Tento projekt je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 - 2021. Správcom programu je nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.