Čo je debata?

Debata je organizovaná výmena názorov. Prebieha najčastejšie medzi dvomi trojčlennými tímami, z ktorých jeden obhajuje vopred zadanú tézu a druhý s ňou nesúhlasí. V debate striedavo vystúpia všetci členovia tímov podľa pravidlami zadaného poradia, pričom tímy majú vyhradené rovnaké množstvo času na predstavenie svojich argumentov. SDA realizuje súťažné podujatia pre študentov základných, stredných a vysokých škôl, ale aj verejné debaty s cieľom popularizovať aktuálne témy a kultivovať verejnú diskusiu. O víťazovi súťažnej debaty rozhodujú kvalifikovaní rozhodcovia hlavne na základe argumentácie tímov, nie rečníckeho prejavu. Na každom turnaji prebieha niekoľko kôl debát. Turnaje sú zoskupené v lige alebo majú samostatnú vyraďovaciu časť.

Debatované tézy sa vyhlasujú v predstihu, aby mali tímy dostatok času na vlastnú prípravu, alebo krátko pred začiatkom debaty, aby sa preverili schopnosť improvizácie a rozhľad tímov. Bežný turnaj obsahuje oba typy téz: prípravné a improvizované. Tézy sú formulované tak, aby s nimi bolo možné rozumne súhlasiť aj nesúhlasiť. Týkajú sa rôznych oblastí života, napríklad:

  • politiky („Občianska neposlušnosť nepatrí do demokracie.“)
  • ekonómie („Európska únia by mala zaviesť daň z finančných transakcií.“)
  • vedy a techniky („Verejné inštitúcie by mali používať softvér s otvoreným zdrojovým kódom.“)
  • etiky („Umenie, ktoré zosmiešňuje náboženstvo alebo vieru, by malo byť zakázané.“)
  • športu („Športovci, ktorí berú v súčasnosti zakázané podporné látky na výkon, by mali súťažiť v samostatnej lige.“)